www.wallensteen.se

Allmän information om föreningen


Länkar

Vad är Wallensteenska Släktföreningen?


Från vänster: Carin Norström, Ivar Wallensteen, Rut Wallensteen-JaegerInitiativet till föreningens bildande togs av Rut Wallensteen-Jaeger (1903-1995). Föreningen hade sitt första möte på Riddarhuset i Stockholm den 4:e april 1981 och 84 personer hade hörsammat kallelsen. I de stadgar som antogs vid mötet framgår av de två första paragraferna vilka som kan vara medlemmar i föreningen

§ 1 Wallensteenska släktföreningen är en sammanslutning av avkomlingar efter hovpredikanten Johan Peter Wallensteen (1750-1820) och Regina Sophia Albertina Ridderstråle (1765-1804). Föreningens ändamål är att verka för sammanhållningen inom släkten, tillvarata för medlemmarna gemensamma intressen och att ekonomiskt eller annorledes stödja enskilda medlemmar av släkten

§ 2 Alla avkomlingar till hovpredikanten J. P. Wallensteen och R.S.A. Ridderstråle har rätt att bli medlemmar i föreningen. Samma rätt tillkommer också familjemedlemmar. Föreningens släktmöte kan efter förslag av styrelsen bevilja annan person än som ovan nämnts att vara medlem, om denne visat särskilt intresse för släkten eller annorledes gjort sig förtjänt av medlemskap.